Merhaba,

Windows sunucularda, aşağıdaki komut ile RDP Portu değiştirebilir.
Bu işlem, sunucudaki Powershell üzerinden gerçekleştirmelidir.
Örneğin burada port olarak 2432 tanımlanmıştır.

nmvlna

$port = “2432”
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Termin*Server\WinStations\RDP*CP\ -Name PortNumber -Value $port
netsh advfirewall firewall add rule name=”RDP_Port_Allow” dir=in action=allow protocol=TCP localport=$port
Restart-Service -Name TermService -Force